Pearkekeatsen 2018

Winnaars A en B Pearkekeatsen 4 augustus 2018

WinnaarsPK2018WEB

Winnaars A-klasse:
1e: Peter Talsma en Geke de Boer
2e: Bareld Bos en Durkje de Vries
3e: Redmer Jorna en Fenna Bijlsma
3e: Jan Jelle Jongsma en Esther Turkstra

Verliezers:
1e: Steven Koster en Miranda Scheffer
2e: Minne Groenveld en Ilse van der Berg

In de B-klasse gingen de prijzen naar:
1e. Danny de Boer en Anita de Boer
2e. Ronald Steffens en Natalie Tiemens
3e. Anne Koopmans en Berber Koopmans
4e. Erik van der Veen en Annemiek van der Meer
5e. Wybe Idema en Sandra Korporaal
6e. Jan Vriesinga en Gaby de Vos
7e. Richard van der Meer en Angelica Postma

Scroll naar boven